Sohase félj ettől a munkától, mert neked most már tudnod kell, hogy minden hatalom a Földön az Én mennyei kezemben van. Senkinek sincs hatalma az Atya fölött. Még a csaló sem tudja meghamisítani, de megváltoztatni sem az Én mennyei tervemet az emberiség számára.

A Mennyország nagyon örvend azoknak a megtéréseknek, melyek ezen üzenetek hatására történtek. Több mint két milliárd lélek fog most megtérni ezen Isteni üzenetek közvetlen eredményeként.

Senki sem fogja megállítani ezt a munkát. Bár próbálkozni fognak ezzel, de hasztalan.

Isteni védelmem kiterjed minden olyan lélekre, akik az örök megváltás igazságát hirdetik.

Sohase adjátok fel, gyermekeim, függetlenül attól, hogy a szenvedés milyen nehéz lesz számotokra. Ne feledjétek, a szenvedés közelebb hoz benneteket mennyei Királyságomhoz.

Gyermekeim, ti hamarosan örvendezni fogtok, amikor megtapasztjátok azokat a kegyelmeket, melyeket Fiam áraszt ki rátok.

Maradjatok éberek. Tartsatok ki a lelkekért végzett imában, és egy percig se kételkedjetek abban, hogy Én, a ti Örök Atyátok vagyok az, aki ezen üzenetek által elmétek, testetek és lelketek békéjét hozza meg nektek.

Ezeket az üzeneteket szent üzenetként kezeljétek. Ezek mindig összhangban fognak állni Szent Igémmel, melyet már a kezdet kezdetén adtam az emberiség számára. Ezen üzenetek olyan módon gyullasztják fel lelketek lángját, hogy azt nehéz lenne figyelmen kívül hagynotok.

Engedjétek, hogy Lelkem elérjen benneteket, és lazítsatok. Egyedül csak akkor tudom lelketeket megérinteni, ha a felismerés egy szikrája lángra gyújtja lelketeket.

Arra szólítalak fel benneteket, hogy fussatok Hozzám, mert csak így ölelhetlek meg benneteket olyan módon, ahogyan azt egy apa teszi gyermekeivel.

Engedjétek meg, hogy védelmembe vegyelek benneteket és kegyelmeimet felajánljam nektek azért, hogy erőssé tegyelek benneteket, és így hadseregemben harcolhassatok a világotok Gonosza ellen.

Hadseregem a békét és a szeretetet fogja elhozni nektek, melyre annyira vágyakoztok, és azért van szükségetek, hogy eloltsa szomjatokat.

Menjetek békében gyermekeim, abban a tudatban, hogy ezek az Általam jóváhagyott üzenetek az igazságot tartalmazzák az egész emberiség számára.

azért van az, hogy annyi ember olyan fájdalomban és sötétségben van, mert nem hisznek Istenben.

A hit, melynek az volt a célja, hogy a kiválasztottak becsepegtessék azt minden lélekbe, meggyengült. Oly sok lélek fordult el Istentől, és most az életüket üresnek és értelmetlennek találják. Amikor egy lélek hátat fordít Istennek, nyugtalanná válik. Ők az ürességet a hamis dolgok szeretetével töltik ki, mely sohasem fogja kielégíteni a béke iránti vágyukat.

Az igazi békét egyedül csak Fiam Szentséges Szíve által lehet megtalálni. Amikor elfogadjátok Jézus Krisztust, mint Üdvözítőtöket, sohasem fogtok meghalni. De még lelki szárazságban sem maradtok. Fiam az üdvösséget hozza el nektek, és közületek még a leggyengébb is egy belső erőt fog érezni, ha hívjátok Őt.

Azoknak, akiknek sohasem tanították meg az Igazságot, mert az meg volt tőlük tagadva, Fiam Irgalmas Keze lesz most felkínálva. Ő majd megvilágosítja őket, mert ezek azok, akiket Dicsőséges Királyságába szeretne vonzani.

Isten Dicsősége meg fog menteni benneteket, ha nyitott szívvel engeditek, hogy az Igazság nektek adasson. Amikor Isten Jóságát felismeritek, akkor Színe előtt már soha többé nem tudnátok bárki vagy bármi ellen is cselekedni.

Kérlek benneteket, imádkozzatok, hogy a Nagyfigyelmeztetés alatt, az Igazság Fénye megnyissa majd mindnyájatoknak az elméjét, a szívét, a testét és a lelkét. Ezért van az, hogy Isten az Irgalmasság egy ilyen Ajándékát küldi.

Ez egy olyan korszak, amikor nagyon hamar ösztönösen tudni fogjátok, hogy a világban számos eseményt az emberek szívében lévő gonoszság okozza, melyet lelkük kegyetlenségével követnek el.

Ez az az idő, amikor hallhatóvá fogom tenni a Hangomat köztetek. Prófétáimon keresztül beszélek hozzátok, annak érdekében, hogy megvilágosítsalak benneteket; hogy megmutathassam nektek azt a Szeretetet, melyet irántatok érzek. Ne húzódjatok el Tőlem. Ahhoz, hogy felismerjetek Engem, ott van a felismerés egy szikrája a szívetekben. Most van itt az ideje annak, hogy elgondolkozzatok a jövőtökön, mert nektek tudnotok kell a következőket: Nélkülem, Szeretetem és Irgalmasságom nélkül sohasem találtok békére.

Én vagyok az Igazság. Én olyan híreket hozok, amelyek nem kellemesek számotokra – de az Igazságot mondom. Kezdetben nehéz az Igazságot elfogadni, mert egyaránt feltárja a rosszat és a jót. Az emberek csak a kellemes oldalát szeretnék látni, de nagyon gyakran a kellemességek külső melegsége egyszerűen elfedi az Igazságot. Sokan nem tudják élvezni az Igazságot – Isten Létezését, minden dolog Megteremtőjének létezését –, de készek elfogadni a valótlanságokat, amelyeket bemutatnak nekik. Ezek csak múló formái a bizsergésnek, és értelmetlenek. Sikerrel járnak megkínzásotokban, és egy hamis biztonságérzetet adnak nektek. De hiányzik belőlük a lényeg.

Ne feledjétek, hogy a ti időtök a Földön egyszerűen a száműzetés egyik formája, melyet a bűn idézett elő.

Az első alkalommal azért jöttem, hogy megmentsem az emberiséget a bűntől. Sajnos nem fogadtak szívesen Engem. Meggyilkoltak, és meghaltam a Kereszten, még mielőtt igénybe vehettem volna Királyságomat. Most újra eljövök, amint az meg volt jövendölve, hogy visszaköveteljem Királyságomat, melyet Szeretett Atyám ígért Nekem. Ez alkalommal mindnyájatokat fel foglak készíteni erre az eseményre, mert Én most az összes közül a legnagyobb ajándékot ígérem nektek.

Dicsőséges Második Eljövetelemről több mint hétmilliárd ember tanúskodni fog.

Akkor már nem tagadhatja senki, hogy Létezem. Azt lehetetlennek fogják találni, mégis sokan nem lesznek hajlandók elfogadni Új Királyságomat, mely Isten minden gyermeke előtt fel fog tárulni.

Ne forduljatok el, mert meg szeretnélek menteni benneteket, az egész emberiséget, és el szeretnélek vinni titeket abba az örökségbe, amelyért is mindnyájan születettek.Amikor Isten küld egy prófétát, akkor ez azt jelenti, hogy Ő valami nagy jelentőségű tervet készít elő. A próféták, Isten hírnökei, csak azt tárják fel a világ számára, ami szükséges a lelkek üdvössége érdekében.

Sok minden ki lesz még nyilatkoztatva Isten gyermekeinek, még mielőtt az Úr Nagy Napja felvirradna. Szükséges, hogy mindez megtörténjen, mert ha Ő nem figyelmeztetné az emberiséget, akkor nem teljesítené az Ígéretét, amelyet Mózes, Dániel és János prófétáknak tett. Amikor Isten Ígéretet tesz, akkor az mindig beteljesedik.

Sose féljetek egy igaz prófétától, mert ők azokat a Szavakat mondják, amelyeket Isten a ti érdeketekben adott az ajkukra.

A Tervem utolsó része, hogy megmentsem a Földet és minden élőlényt. Ez nagyon sok nehézséget és megpróbáltatást fog jelenteni. Az ember kegyetlensége lesz a legaggasztóbb az összes közül: ellenszegülése és az Engem, Jézus Krisztust való elutasítása lesz az utolsó csepp a pohárban Atyám Szemében. De ez a végső összeütközés nem fog sokáig tartani, mielőtt az ember végleg megszabadul a világban létező szörnyű gyűlölettől.

A Menny Hatalmát nem szabad alábecsülni, mert Atyám Beavatkozása túl erőteljes lesz ahhoz, mintsem hogy ellenségei ellen tudjanak annak állni. Tehát legyetek békében. Fogadjátok el Isten Beavatkozását – Szeretetének Nagy Cselekedetét, mely a próféták szájából eredő Szó (Ige) által adatik nektek. Mindezek a dolgok azért vannak, hogy megvédjenek benneteket, hogy Hozzám közelebb hozzanak titeket, és hogy létre hozzák az Új Kezdetet, amelynek soha nem lesz vége.