(La Salette jelenéseit 1851 - ben egyházilag elismerték)

 

1846. szeptember 19  - én két pásztorgyermeknek (Giraud és Melanie)  jelenik meg a Szűzanya La Salette – ben.

A Szűzanya a világ hitetlensége és bűnei miatt egy kövön ülve sírt, nyakában egy lánc lógott, melyen egy különleges kereszt volt. A gyermekek úgy látták, hogy a kereszten az Úr Jézus mintha élt volna. A keresztfa egyik oldalán egy kalapács, a másikon pedig egy harapófogó volt látható, melyek a szenvedéstörténet eszközeit szimbolizálják. A Szűzanya elmondta a gyermekeknek, hogy ez a kereszt megvéd bennünket a megpróbáltatások idején, a háromnapos sötétség alatt pedig világítani fog, és ezt még a kételkedők is látni fogják.  A kereszthez egy rövid imát is adott a Szűzanya, melyet a megpróbáltatások idején kell imádkoznunk:

 

 

Jézus drágalátos Vére, melyet a kereszten kiontottál értünk,

Áldd meg ezt a házat és vedd oltalmad alá.

Részlet a La Salette jövendöléseiből

„A Földet mindenféle csapások érik (a járványok és éhínség mellett, amely széles körben elterjed). Háborúk sorozatai lesznek az utolsó háborúig, amelyet az Antikrisztus tíz királya vív meg, akiknek azonos lesz tervük, az Antikrisztus pedig egyeduralkodója lesz a Földnek. Mielőtt ez megtörténik, valamilyen hamis béke lesz a Földön. Az emberek semmi másra nem gondolnak, csak a szórakozásra. A gonoszok a legkülönbözőbb bűnöket követik el. De az Anyaszentegyház gyermekei, az én hitem gyermekei, igaz követőim, növekszenek szeretetükben Isten iránt, és erényeik igen kedvesek lesznek előttem. Boldogok az alázatos lelkűek, akiket a Szentlélek vezet. Én oldalukon küzdök, míg el nem érik az idők teljességét.

A természet bosszúért kiált az ember miatt, és remeg a rémülettől azok miatt, amiknek el kell következniük a bűnnel szennyezett Földön. Remegj föld, remegjetek mindnyájan, akik Jézus Krisztus szolgáinak valljátok magatokat, és bensőtökben csak önmagatokat imádjátok. Remegjetek, mert Isten ellenségeitek kezébe ad majd, mert a szent helyek teli vannak rothadással. Sok zárda nem az Isten háza többé, hanem Asmodeus (a Sátán egyik neve) és a hozzá hasonlók legelői. Ebben az időben születik meg az Antikrisztus egy zsidó apácától, egy hamis szűztől, aki az őskígyóval játszik össze, aki mestere minden tisztátalanságnak. Az Antikrisztus apja egy püspök lesz. Születésekor istenkáromlás árad szájából. Foggal születik. Megtestesült ördög lesz. Rettenetesen fog ordítani. Csodákat cselekszik majd. Eledele tisztátalanság lesz. Lesznek testvérei, akik bár nem lesznek megtestesült ördögök, mint az Antikrisztus, de a gonoszság fiai lesznek. Tizenkét éves korában magára vonja az emberek figyelmét nagyszerű győzelmeivel. Hamarosan mindnyájan (az Antikrisztus és testvérei) csapatokat vezetnek, melyeket a pokol légiói segítenek.

Az évszakok megváltoznak. A föld nem terem mást, csak rossz gyümölcsöt. A csillagok eltérnek megszokott pályájukról. A Hold elmosódott, pirosas fényt ad ki. Víz és tűz görcsökként rázzák meg a Földgolyót. Borzalmas földrengések lesznek, amelyek elnyelnek hegyeket és városokat.

Róma elveszti hitét, és az Antikrisztus székhelye lesz. A démonok, az Antikrisztussal együtt, nagy csodákat művelnek a földön és a levegőben. Az ember egyre gonoszabbá válik. Isten gondoskodik majd hűséges szolgáiról és a jóakaratú emberekről. Az Evangéliumot mindenütt hirdetik, és minden nemzet fiai megismerik az igazságot.

Sürgető kiáltást hallatok a Földre. Hívom az égben uralkodó, élő Isten hűséges szolgáit. Hívom az emberré lett Krisztus igaz követőit, Krisztusét, aki egyetlen, igaz megváltója az emberiségnek. Hívom gyermekeimet, az igazán hűségeseket, akik nekem adták magukat, hogy isteni Fiamhoz vezessem őket, azokat, akiket karjaimban hordozok, vagyis akik az én szellememben élnek. Legvégül pedig hívom az utolsó nap apostolait, Jézus Krisztus hűséges tanítványait, akik megvetették a világot és önmagukat, akik szegénységben, alázatban, megvetettségben és csendben, imában és önsanyargatásban, tisztaságban és Istennel való egységben, szenvedésben és a világnak ismeretlenül éltek. Ez lesz az idő, hogy előjöjjenek és megtöltsék a világot világossággal. Menjetek és nyilatkoztassátok ki magatokat, kedves és szeretett gyermekeim. Én a ti oldalatokon vagyok, és bennetek, ha hitetek a fény, amely átragyog ezeken a boldogtalan napokon. Buzgóságtok tegyen titeket éhessé Jézus Krisztus tiszteletére és dicsőségére. Harcoljatok, világosság gyermekei, ti kevesen, akik láttok. Mert itt az ideje minden korszaknak, vége minden végnek. Az Egyház megfogyatkozik, a világ megrémül. De akkor Hénoch és Illés eljönnek, eltelve a Szentlélektől. Isten erejéből fognak prédikálni. A jóakaratú emberek hisznek majd Istenben, és sok lélek, vigasztalásban részesül. Nagy léptekkel haladnak majd előre a Szentlélek erényei felé. Elítélik az Antikrisztus ördögi romlottságát. Jaj, a Föld lakóinak! Véres háborúk lesznek, járványok és éhínség és ragályos betegségek. Rettenetes jégesőben állatok fognak a földre hullani. Viharok jönnek, amelyek városokat ráznak meg; földrengések, amelyek országokat nyelnek el. Hangok hallatszanak majd a levegőben. Az emberek a falba verik fejüket, és halálukért esdekelnek, és másrészről a halál gyötri majd őket. Mindenütt vér folyik. Ki győzhet, ha Isten nem rövidíti meg ezeket a megpróbáltatásokat? Az igazak vére, könnyei és imái miatt Isten megenyhül. Hénochot és Illést megölik. A pogány Róma eltűnik. Az égből tűz esik le, és megemészt három várost. Az egész világmindenséget rémület rázza meg. Sokan hagyják magukat félrevezetni, mert nem imádják az igazi Krisztust, aki közöttünk él. Ez lesz az idő, mikor a Nap elsötétedik, és csak a hit marad meg.

Itt az ideje ennek. Az alvilág megnyílik. Itt van a sötétség királyainak királya, itt a Vadállat az ő alattvalóival, aki magát a világ megváltójának mondja. Büszkén felemelkedik a levegőbe, hogy az égbe menjen. De Szent Mihály megfojtja őt leheletével. Lezuhan a Földre, amely három napon keresztül állandóan háborgott, és most megnyílik tüzes belseje. Az Antikrisztus bennreked minden követőjével együtt a pokol örökké tartó mélységeiben. Akkor a tűz és a víz megtisztítja a Földet, megemészti az emberek büszkeségének alkotásait, és minden megújul. Minden Istent szolgálja és dicsőíti.”Olvass tovább: http://www.uzenetek.eu/news/a-buntetesekrol-garabandal-akita-la-salette/